ChemmyAlcott

ChemmyAlcott

Chemmy's teddybear sporting her first ski race medal

Chemmy Alcott – ski ambassador for Monarch Airlines